Seleccionar página

Dirulaguntzei buruzko Udal Ordenantzari behin betiko onarpena ematea.

DIRULAGUNTZEN UDAL ORDENANTZA
ZIOEN ADIERAZPENA
Sektore publikoaren jardun finantzarioaren zati garrantzitsu bat
dirulaguntzen bitartez bideratzen da, babes finantzarioko neurrien
bitartez pertsona eta erakunde publiko edo pribatuen gizarte eta
ekonomia eskariei erantzuna emate aldera. Eguneroko gastuan austeritatea
gordetzeak, politika publikoak hobeki aukeratzeak gastu lehentasunei
arreta emanez, eta kontrola eta ebaluazioa areagotzeak
pixkanaka gutxitu dute sektore publikoaren finantzazio beharra eta
sektore pribatuaren finantza aukerak zabaldu dira. Horrek dinamizazio
eraginak izan ditu ekonomiaren jardueretan, hazkundean eta gara-
Municipios
SAN MILLÁN
3706
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de
Subvenciones.
Aprobada inicialmente en sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de San Millán de 8 de abril de 2008 la Ordenanza
Municipal de Subvenciones, se considera definitivamente aprobada
al no haberse presentado ninguna reclamación ni sugerencia durante
el período de exposición al público (BOTHA Nº 46, de 23 de abril de
2008), y procede su publicación en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava, conforme establece el art. 70-2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85, como requisito
para su entrada en vigor.
ORDENANZA MUNICIPAL DE SUBVENCIONES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una parte importante de la actividad financiera del sector público
se canaliza a través de las subvenciones, con objeto de dar respuesta,
con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas
de personas y entidades públicas o privadas. La austeridad en el
gasto corriente, la mejor selección de las políticas públicas poniendo
el énfasis en las prioridades de gasto, así como el incremento del
control y de la evaluación, han reducido paulatinamente las necesidades
de financiación del sector público y han ampliado las posibilidades
financieras del sector privado, con efectos dinamizadores sobre la
eta lan etekinei aplikatzen zaizkien atxikipenen eta jarduera ekonomikoen
ordainketa zatituaren ehunekoak aldatu ziren, baita Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zuzeneko zenbatespeneko
metodoaren modalitate erraztuaren bidezko etekin garbia zehazten
zuten abeltzaintza jardueretarako gastuen ehuneko orokorra ere. Foru
dekretu hori (3722 iragarkia) 2008ko maiatzaren 30ean argitaratu zen
ALHAOn. Iragarki horretan hutsak egin zirenez gero, zuzendu egiten
dira ondoren. Beraz,
Honakoa dioen lekuan:
Ondorioak 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera dituela, Seigarren
Xedapen Iragankorra sortzen da. Honela egongo da idatzita:
“Seigarrena.- Abeltzaintza jarduerari aplikatzeko den zuzeneko
zenbatespeneko metodoaren modalitate erraztuan etekin garbia
zehaztea.
2008 eta 2009ko zergaldietarako, eta bakar-bakarrik abeltzaintza
jardueretarako, Araudi honen 30. artikuluko 1. idatz zatiko c) letran aipatutzen
den ehunekoa % 35 izango da.”
Honakoa esan behar du:
Foru dekretuari beste xedapen gehigarri bat, zazpigarrena,
gehitzen zaio. Xedapen horrek 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera izango
ditu ondorioak. Hona hemen haren testua:
“Zazpigarrena.- Abeltzaintza jardueretarako zuzeneko zenbatespeneko
metodoaren modalitate erraztuaren bidezko etekin garbia
zehaztea.
Abeltzaintza jarduerei 2008ko eta 2009ko zergaldietan arautegi
honen 30. artikuluaren 1. paragrafoaren c) idaz-zatian araututako
%35a aplikatuko zaie”.
Vitoria-Gasteiz, 2008ko ekainaren 3a.– Zerga-Araudiaren
Zerbitzuaren burua, JAVIER ARMENTIA BASTERRA.
6831 2008ko ekainaren 11, asteazkena ALHAO 66 BOTHA Miércoles, 11 de junio de 2008
aplicables a los rendimientos del trabajo y los pagos fraccionados de
actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, así como el porcentaje general de gastos para las
actividades ganaderas que determinen el rendimiento neto a través
de la modalidad simplificada del método de estimación directa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, publicado en el
B.O.T.H.A. nº 61 de 30 de mayo de 2008, anuncio número 3722.
Donde dice:
Con efectos desde el 1 de enero de 2008, se crea una nueva
Disposición Transitoria Sexta con la siguiente redacción:
“Sexta.- Determinación del rendimiento neto en la modalidad
simplificada del método de estimación directa aplicable a las actividades
ganaderas.
Para los períodos impositivos 2008 y 2009, y exclusivamente
para las actividades ganaderas, el porcentaje al que hace referencia
la letra c) del apartado 1 del artículo 30 de este Reglamento, será del
35 por 100.”
Debe decir:
Con efectos desde el 1 de enero de 2008, se crea una nueva
Disposición Transitoria Séptima con la siguiente redacción:
“Séptima.- Determinación del rendimiento neto en la modalidad
simplificada del método de estimación directa aplicable a las actividades
ganaderas.
Para los períodos impositivos 2008 y 2009, y exclusivamente
para las actividades ganaderas, el porcentaje al que hace referencia
la letra c) del apartado 1 del artículo 30 de este Reglamento, será del
35 por 100.”
Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 2008.– El Jefe del Servicio de
Normativa Tributaria, JAVIER ARMENTIA BASTERRA.
II ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL II
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN
TOKI ADMINISTRAZIOA
penean, eta baita lanpostuak sortzean ere. Dirulaguntzen 38/2003
Lege Orokorrak arautzen duen printzipioetako bat gardentasunarena
da. Gardentasun handiago horrek eragin zuzena du efizientzia eta
eraginkortasun mailak areagotzean dirulaguntza bidez egindako gastu
publikoaren kudeaketan. Zentzu horretan, dirulaguntzei buruzko
informazio gehiago izateak merkatuari eragin dakizkion bihurdurak eta
interferentziak deuseztatzea posible egingo du, herri administrazioen
jarduera ezberdinen konplexutasuna eta koherentzia errazteaz gain
edozelako gainjartzeak saihestuz. Dirulaguntzen Lege Orokorraren
eraginkortasuna hobetzeko ildo horrek dirulaguntzen plan estrategikoa
lantzeko beharra ezartzen dio Tokiko Administrazioari, bertan
lotura sartzeko lortu nahi diren helburuen eta eraginen eta egon
daitezkeen kostuen eta finantzazio iturrien artean. Xedea behar
publikoak estaltzea litzateke dirulaguntzen bitartez eta eskura dauden
baliabide aurreikuspenekin. Horrela, udal dirulaguntzen plan estrategikoa
aurrekontua gauzatzeko oinarrien esparruan onartu beharko da
Dirulaguntzen Ordenantza orokorraren edo dirulaguntza eredu ezberdinetarako
berariazko Ordenantzaren bitartez. Halaber, Dirulaguntzen
38/2003 Lege Orokorrak herri administrazioek emaniko dirulaguntzen
oinarrizko araubide juridikoa ezartzen du. Adierazitakoaren ondorioz,
ordenantza honen xedea aipatutako legearen oinarrizko ezarpenak
egokitzea da eta bertan jasotako dirulaguntza kontzeptua eransten du.
Plan Estrategikoa helburuen, eraginen eta kostuen arteko lotura gisa
eratu da eta elementu subjektiboen definizioa eta dirulaguntzen
harreman juridikoaren helburuak ezartzen ditu. Halaber, udalak dirulaguntzak
emateko garatutako jarduna deskribatzen da. Horiek
Dirulaguntzen Lege Orokorraren oinarrizko ezarpenen bitartez arautzen
dira, gardentasuna eransten zaio zuzeneko emakidaren prozedurari
eta azpikontratazioak, arau hausteak eta zigorrak berariaz argitzen dira.

Ordenanza Municipal de subvenciones

El objetivo de la presente Ordenanza consiste en establecer el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas o gestionadas por el Ayuntamiento de San Millán, en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestad administrativas.

Los principios de gestión e información contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación a las entregas dinerarias sin contraprestación, cualquiera que sea su naturaleza o forma jurídica, financiadas por los Presupuestos Municipales. En todo caso las subvenciones habrán de tener relación directa con el objeto principal de la actividad contenido en  la norma de creación o en sus estatutos.