Seleccionar página
[featured_image]
Descargar
Download is available until [expire_date]
  • Versión
  • Descargar 28
  • Tamaño del archivo 36.68 KB
  • Recuento de archivos 1
  • Fecha de creación 18 julio, 2017
  • Última actualización 16 abril, 2018

Ordenanza que regula el pintado de fachadas

Aprobación definitiva de la ordenanza que regula el pintado de fachadas y el acabado exterior de las edificaciones.

No habiéndose presentado reclamaciones ni alegaciones durante el período de exposición pública (BOTHA no 87 de 30 de julio de 
2012ko urriaren 8a, astelehena ALHAO 116 BOTHA Lunes, 8 de octubre de 2012 9360 
dituen ordenantza, udalbatzak 2012ko uztailaren 11n izandako bilkuran onartua, jendaurrean egon den epean (2012ko uztailaren 30eko 87 zk.ko ALHAO), behin betiko onartu dela jotzen da. Hona testua oso-osorik:

DONEMILIAGAKO UDALEKO ERAIKINETAN FATXADAK MARGOTZEA ETA KANPOKO AKABERA EMATEA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Donemiliagako Udalak, udal horniketaren mantentze, garbitasun, onik zaindu eta hobetzeko kultura sustatzeko dituen bere egitekoak betez, ordenantza hau ezarri du.

 

1. artikulua.- Xedea.

Ordenantza honen xede da arautzea bere jurisdikzio barruan dauden eraikinen fatxadek bete beharreko margo, apainketa eta garbiketa baldintzak. Donemiliagako Udaleko toki hornidura hobetzeko, udal eskumenekoa dena, auzokoen parte hartzea behar da, nor bere higiezineko fatxadaren apainduraz eta garbiketaz arduratuta, eraikina egoera ezin hobean egon dadin, ordenantza honetan xedatutakoa betez.

2. artikulua.- Aplikazio eremua.

Donemiliagako Udalaren jurisdikzioaren barruan kokatutako eta bide publikoekin edo hirugarrenen jabetzekin fatxada mugakideak dituzten eraikinetako jabe, jabekide edo okupatzaile den edozein pertsona natural edo juridikori, publikoa zein pribatua izan, aplikatuko zaio ordenantza hau.

3. artikulua.-

Donemiliagako Udalean eraikin guztietako fatxadak, etxebi- zitzenak edo lokalenak, publikoak edo pribatuak izan, aldian-aldian margotuko dira udalerria apainduago egon dadin, eta ordenantza honetan xedatzen denaren arabera.

4. artikulua.- Koloreak.

Donemiliagako fatxadak edozein koloretan margotu ahal dira. Halaber, gomendatzen zonan erabili ohi diren koloreak erabiltzea, hala nola, okre, lurrezko eta beix koloreak, ingurunea harmoniatsua izan dadin.

5. artikulua.- Debekuak.

Debekatuta dago kolore luminiszenteak (fosforitoak) erabiltzea, deigarriak eta landa ingurunearen ikusmen harmoniaren kontrakoak baitira.

6. artikulua.- Kanpoaldeak.

Fatxadetako horma ez diren ate, leiho, balkoi, kanpoko eskailera, burdin hesi eta gainerako elementuak beste kolore batean margotu ahalko dira, eraikinaren fatxadako kolorearekin ondo doan bitartean. Ordenantza honetan onartzen den debekua bete beharko da betiere, hau da, kolore luminiszenteak erabiltzea.

7. artikulua.- Etxe aurrefabrikatuak.

Zurezko etxe aurrefabrikatuetako fatxadek akabera bernizatua eduki ahalko dute. Onik zaintzea eta mantentzea bete beharra egongo da, nabarmen andeatzen baitira.

8. artikulua.- Besterik.

Donemiliagako eraikinen fatxadetan hormairudiak pintatzeko udalaren baimena behar da, eta euren gaiak ez dira pertsonen kon- trakoak, indarkeriakoak, xenofoboak, homofoboak edo sexistak izango.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau indarrean sartuko da hasierako onespeko erabakia ALHAOn argitaratzen denetik hogeita hamar egun igarota. Gero, Donemiliagako Udalaren web orrian zabalduko da, bai eta 15 herrietan ere.

Erdoña, 2012ko irailaren 27a.– Alkatea, DAVID LÓPEZ DE ARBINA RUIZ DE EGUINO. 
2012), de la Ordenanza Reguladora pintado de fachadas y el acabado exterior de las edificaciones del municipio de San Millán, aprobado por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 11 de julio de 2012, se considera definitivamente aprobado, haciéndose público el texto íntegro.