Seleccionar página

BOTHA. Tasas de Basuras. Euskara

DONEMILIAGAKO UDALA
Behin betiko onartzea zerga ordenantzen aldaketa
Igaro delarik behin behineko erabakiaren jendaurreko epea, Udalbatzak 2016ko urriaren
19ko eta azaroaren 9ko osoko bilkuretan hartu zuenarena, 2017rako ondoko zerga ordenantzak
aldatzeko (azaroaren 7ko ALHAO, 124 zk., eta azaroaren 21eko ALHAO, 130 zk.), eta epe horretan
inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, erabaki hori behin betiko bihurtzen da, hala
xedatzen baitu apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak,
49.c) artikuluan).

BOTHA. Enseñanzas municipales. Castellano

AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por
prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, en el epígrafe
“enseñanzas musicales municipales”

BOTHA. uso de instalación edificio multiusos okiturri

AYUNTAMIENTO DE SAN MILLÁN
Aprobación definitiva modificación ordenanzas fiscales
Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de la modificación de
las siguientes ordenanzas fiscales, para el año 2016, adoptado por el Pleno de la Corporación
de fecha 14 de octubre de 2015